סל
0
X
התחבר
  התחבר
X
שכחתי סיסמה
X
נא למלא כתובת מייל
X
פרטים אישיים
מייל
כתובת
שנה סיסמה
X

× איך מזמינים כדאי לדעת אנחנו כאן בשבילך ראיתי קניתי צור קשר
תקנון

תקנון אתר רכישה מקוונת – Zoly

אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש המהווים את תקנון האתר. התנאים המפורטים בתקנון ( להלן : "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש ו/או לרכוש מוצרים דרך אתר Zoly (להלן: אתר ""Zoly או "האתר" או "זולי" או "אתר" ).

כל מבצע פעולה באתר או מי מבאי כוחו ( להלן : "משתמש"  או "גולש" ) מצהיר  כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבל אותם עליו כפי שהם  וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר זולי, מפעילי האתר ובעלי האתר מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש כלהלן.

התקנון ותנאי  השימוש המפורטים בו ורק הם יחייבו את אתר Zoly  כלפי משתמשים באתר או מי מבאי כוחם.

זולי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי שיחול לא יהיה רטרואקטיבי ויחול רק על מוצרים שיירכשו לאחר השינוי .

 

1.  כללי

1.1  אתר זולי פועל כמתווך מורשה ומוסכים בין אתרי המסחר המקוונים ebay  ו aliexpress (להלן " אתרים שותפים") לבין משתמשים ומספק שירות הנגשה תמיכה ובקרת איכות של רכישות מקוונות דרך האתרים השותפים

1.2  משתמשים אשר רוכשים ומשתמשים במוצרים ו/או שירותים של האתרים השותפים כפופים לתנאי השימוש של האתרים השותפים.

1.3  הסכמה לתנאי השימוש של אתר Zoly כמוה הסכמה עם תנאי השימוש  של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השירות של אתר זולי.

1.4  המשתמש הינו האחראי הבלעדי להכנה על פרטי הכניסה לחשבון המשתמש שלו באתר ועל סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או הפרופיל האישי שלו באתר לכל המשתמע מכך. ראוי לציין שמערכת האתר אינה שומרת פרטי אמצעי תשלום בשום דרך .

1.5  Zoly  עושה מאמצים רבים לטובת תרקינות פעילותו של האתר, יחד עם זאת המשתמש מסכים בזאת כי הובהר לו על תקלות ו/או הפרעות היכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות העלולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות המספקות תשתיות אינטרנט. זולי אינה מתחייבות שהשירות באתר לא יופרע מסיבה כלשהי מעת לעת ולא תהא אחראית בכל אופן על כל סוג של תקלה העלולה להיגרם על ידה או על ידי גורם צד שלישי וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר זולי, מפעילי האתר ובעלי האתר בגין הפרעות כגון אלו. המשתמש פוטר את האתר מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מכך.

1.6  השימוש באתר ניתן למשתמש כמו שהוא as is , המשתמש מסכים בזאת שלא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי זולי בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכי המשתמש.

1.7  לאתר הזכות המלאה והבלעדית לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר בכל עת על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום דרך.

1.8  עמוד התשלום באתר מופעל ע"י חברת e-c  איזי קארד העומדת בכל תנאי האבטחה של חברות האשראי . פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים בשרתי האתר בשום דרך ו/או בחברת e-c . פרטי האשראי נשלחים לחברה הסולקת בצורה מוצפנת.

1.9  הסכמה לתנאי השימוש של אתר זולי כמוהה הסכמה לתנאי רכישת המוצר ומדיניות החזרת המוצר בכפוף למדיניות החזרת המוצר ותנראי השימוש של המוכר מהאתרים השותפים .

 

2. תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

2.1.  זולי שומרת לעצמה את הזכות החופשית לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף או לבטל את תנאי השימוש באתר, ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או חובת הבאת נימוקים בנדון. שינויים אשר יתבצעו על ידי Zoly  יחלו על כל משתמשי האתר עם מועד ביצוע השינויים .

2.2.  זולי אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת זולי ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום דרך פרטים אלו.

2.3.  לתשומת ליבך : במועד הרשמתך לאתר ו/או במועד רכישת מוצר הנך מצטרף אוטומטית לרשימת תפוצה בדואר אלקטרוני דרכה תקבל עדכונים שוטפים אודות מצב ההזמנה שבוצעה וכן מצבעים והנחות מעת לעת. אם אינך מעוניין לקבל מבצעים והנחות מאתר זולי תוכל להפסיק בכל עת את הדיוור ולהסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל. הסכמת לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או במסרון כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל האתרים השותפים באתר.

2.4.  במקרה בו המשתמש עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני שאינה שלו לביצוע הרשמה באתר ו/או לרכישה באתר הוא מאשר ומתחייב בפני זולי כי ניתנה לו הסמכות וההסכמה של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני שבה השתמש וכי הסכמתו כאמור מהווה הסכמה של המשתמשים האחרים לקבל הודעות שיווקית בכתובת דואר אלקטרוני הנ"ל.

 

 

3. כללי התנהגות של משתמשים

3.1.  המשתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין/ה (מתחת לגיל 18) או אינך ראשי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימוש באתר לרבות הרשמה ורכישת מוצרים כמוה אישור האופטרופוס ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר עסקאות שיבוצעו.

3.2.  זולי רשאית בכל עת ועת לפי שיקול דעתה הבלעדי  וללא צורך בהסבר או בנימוק מוקדם להשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר.

3.3.  המשתמש מתחייב לא לעשות שימוש לרעה באתר ו/או לנהוג בכל דרך האסורה על פי חוק. משתמש לא יעשה שימוש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכינים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.

3.4.  המשתמש לא יעשה שימוש קוד האתר ו/או באלגוריתמים ו/או בתוכנות במלואן ו/או בחלק מהן לצורך איסוף מידע מאתר Zoly.

3.5.  אסור למשתמש להתחבר לאתר באמצעות פרטי כניסה שאינם שייכים לו .

3.6.  אסור למשתמש להתחזות לאדם ו/או ישות  .

3.7.  המשתמש מסכים בזאת שחלק מפרטיו האישיים למעט מספר כרטיס האשראי ימסרו לאתרים השותפים ו/או למוכרים השותפים כפי שהם מופיעים באתר Zoly  ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר Zoly לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק כהלכה ובצורה בטובה ביותר את השירות שאתר זולי מציע.

 

4. קניין רוחני וסימני מסחר

4.1.  כל תוכן ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים ו/או קוד או חלק מהם הם רכוש בלעדי של אתר זולי, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום,  שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקין מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ Zoly  אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה עלולה לגרום להפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני באופן שעלול להשית על המשתמש בתכנים אלו עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.

4.2.  משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, ללא אישור מפורש מבעלי זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן . אין זולי ובכלל מפעיליה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה של שימוש סימני מסחר צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר Zoly.

4.3. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניי םרוחני שבוצע על ידי משתמש אינה חלה על זולי. כל עבירה המתבצעת על ידי משתמש באתר זולי באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

4.4.  Zoly וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה Zoly  באנגלית או זולי בעברית, בין שמדובר בסימן מסחר המכיל מילים ו/או אותיות בלבד ובים שמדובר בסימן מסחר מעוצב ו/או גרפי הנו סימן מסחר של חבת זולי ומהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המחסר האחרים המופיעים באתר הינם קניינם של בעליהם להלן האתרים השותפים.

4.5.  כל סימני המסחר באתר שאינם של זולי ו/או תמונות של מוצרים באתר מגיעות מהאתרים השותפים ואין Zoly  אחראית בשום צורה על פגיעה ברגשות משתנש ו/או שימוש לרעה של סימני מסחר ותמונות של צד ג'.

 

5.היעדר אחריות

5.1  משתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר, הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. Zoly ומפעיליה, מנהליה, ובכלל עובדיה, אינם מתחייבים ואינם מצהירים כי פעילות האתר תהיינה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של אתר Zoly היא על אחריות המשתמש בלבד.

5.2  Zoly ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה, אינה אחראית ו/או ערבה להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך האתר.

5.3  המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב על ידי החברה מתוך אתרי המכירות השותפים. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.

5.4  זולי ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם אחראיים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שירות שמוצע על ידי האתר.

5.5  משתמש מסכים לשפות ולפצות את חברת Zoly ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.

5.6  משתמש הקצה משחרר את Zoly מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו האתר מספק שירות.

5.7  Zoly אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר Zoly מספק לצרכן על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים כגון אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.

5.8  אתר זולי ומפעיליו אינם אחראיים על כל נזק פיזי או כל נזק אחר שיכול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו דרך האתר.

5.9  חברת Zoly אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי Zoly ומפעיליה.

5.10 Zoly אינה אחראית על כל תשלום שיוטל על ידי הרשויות המקומיות לרבות מיסים, מכס, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח שהוזמן דרך האתר.

5.11 Zoly אינה אחראית על מתן פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים ממתן פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.

5.12 המשתמש מאשר כי קרא את המדריך "איך מזמינים" באתר, בו יש את המידע הנחוץ לגבי ביצוע הרכישה באתר. הפעולות שיש לבצע במקרים בהם יש בעיה עם הזמנה מפורטות באתר, בדף "אנחנו כאן בשבילך".

5.13 אתר זולי ומפעיליו אינם אחראיים על התנהגות המשתמשים באתר, לרבות הזמנת מוצר שאינו חוקי בארץ, ו/או אינו בעל תקן, ו/או כל מוצר שנאסר לשימוש בארץ.

6. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות

6.1  במידה ומוצר אשר ביקשת להזמין אינו נמצא במלאי הספק או הספק החליט מסיבה כלשהי שאינו מספק ו/או כל סיבה אחרת שיכולה לגרום לך לא לקבל את המוצר, יבוצע זיכוי מלא בכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה.

6.2  מובהר בזאת למשתמש כי מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש המוכר ושל אתר המסחר האלקטרוני שעבורו אתר Zoly נותן את השירות.

6.3  אין אפשרות לבטל את העסקה באתר Zoly לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים השותפים שעבורם אתר Zoly מספק שירותים.

6.4  במקרה בו משתמש קיבל מוצר ומעוניין להחזירו, על אחריותו של המשתמש לשלם את דמי המשלוח עבור הפריט ו/או המוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר זולי.

6.5  את פרטי ההזמנה יוכל המשתמש לראות בדף "ההזמנות שלי" שבאתר. אישור הזמנה יישלח בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה מיד לאחר ההזמנה או עד 72 שעות מעת ביצוע ההזמנה, במקרים מיוחדים. עדכונים שוטפים עבור ההזמנה יתקבלו בתוך 3-5 ימים ממועד ביצוע החיוב. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה יהווה אישור רשמי על קליטת ההזמנה באתר.

6.6  במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש ליצור קשר עם תמיכת האתר ע"י שליחת הודעה מדף "צור קשר" או מדף "ההזמנות שלי", במקום המיועד לכך. יש לציין את מספר ההזמנה כדי שצוות האתר יוכל לטפל בבקשה לבדיקה. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express, לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר פקע. במקרה המפורט לפי תנאים אלו, Zoly תפתח בהליך פנייה כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הצרכן של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לחברת Zoly אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או פיצוי הרוכש. במקרה זה Zoly תפעל לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.

6.7  משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות האתרים ממנה מוזמן המוצר ובאחריותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או בהתאם למוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.

6.8  דמי המשלוח המפורטים באתר הינם למשלוח בכתובת בישראל. במקרה של משלוח מחוץ לישראל, זולי תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח רגיל.

6.9  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, Zoly תהיה רשאית להעמיד את המשלוחים ללקוחות במקום סמוך מקובל ובתאום מראש. אנו עושים מאמצים רבים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, עיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

6.10 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) וימי המשלוח יחלו להיספר רק החל ממועד חיוב ההזמנה.

6.11 מעקב משלוחים – מעקב אחר משלוחים מתאפשר רק במקרים של מוצר הנשלח עם מספר מעקב או עם חברות שליחות עד הבית כדוגמת dhl. חשוב לדעת! דואר ישראל מחזיק בפריטים כשבועיים מקבלתם לסניף, לאחר זמן זה הנקבע ע"י דואר ישראל ויכול להשתנות מעת לעת, דואר ישראל יחזיר את המוצר לכתובתו של המוכר. אתר זולי לא ישא באחריות על מוצר שלא נאסף מסניף הדואר או לא נמסר לאחר שנעשו ניסיונות מסירה מצד חברות השילוח.

7. מדיניות שירות "Zoly מכס"

7.1  השירות ניתן בתשלום. גובה תשלום נקבע על ידי שיקולה הבלעדי של Zoly ויוצג לקונה בעת ביצוע ההזמנה.

7.2  השירות חל רק על מוצרים שבעת הזמנתם צורף ושולם עבורם עמלת שירות Zoly במכס. מוצרים שנרכשו ללא הוספת שירות Zoly במכס בעת ההזמנה, לא יהיו זכאים להטבות של שירות זה.

7.3  החברה תישא בהוצאות הישירות והסבירות הקשורות בשחרור החבילה ע"י הקונה כנגד הצגת קבלות מהרשויות וגופים אחרים שהשתתפו בהליך השחרור. Zoly לא תשלם ואינה אחראית לכל הוצאות ו/או תשלומים כתוצאה מקנסות שיוטלו על הקונה ו/או הוצאות הקשורות להליכים כנגד רשויות המכס (לרבות כל ההוצאות המשפטיות, אגרות בית משפט, הליכי ערעור וכיו"ב).

7.4  זולי לא תישא בהפסדים ו/או נזקים שיגרמו לקונה כתוצאה משחרור החבילה באופן עקיף לרבות אך לא מוגבל להוצאות: דלק, תחבורה ציבורית, חניה, הפסדים שנגרמו עקב עיכוב החבילה בזמן ההמתנה לשחרורה מהרשויות וכו'.

7.5  Zoly אינה מבצעת ו/או מתפעלת את ההליכים ו/או צעדים לצורך שחרור החבילה מרשויות שקשורות להליך שחרור החבילה או חלקיה, הליכים אלו הינם באחריותו של הלקוח בלבד.

7.6  Zoly ומפעיליה, מנהליה, עובדיה, ושותפיה אינם אחראיים ו/או ערבים על כל נזק שנגרם לחבילה ו/או מוצר בעת הליך השחרור של החבילה ו/או המוצר מהרשויות המתאימות.

7.7  השירות אינו מכסה עלויות הקשורות לאובדן ו/או פגמים בחבילה. במידה וחבילה אבדה ו/או נפגעה טרם נשלחה ו/או במהלך הליך המשלוח, חברת Zoly לא תישא בהוצאות.

 

 

קניה נעימה ובטוחה – Zoly.

 

 

 

 

שירות לקוחות בעברית
תשלום מאובטח
בכל כרטיס אשראי
שירות זולי במכס -
החזר על הוצאת מכס
נעים מאד - Zoly קונים בחול איביי בעברית

אם עד היום לא ידעת איך לקנות בחול, מעכשיו אתה פשוט לא צריך לדעת! זולי האתר העברי המוביל ברשת מוצרים ממיטב החנויות בחול במחירים המשתלמים ביותר. פשוט מוצאים, קונים ונהנים. והכל בעברית!
ליצירת קשר Support@zoly.co.il

מידע לגולש

איך מזמינים
כדאי לדעת
ראיתי קניתי
צור קשר
תקנון
כתובת למשלוח דואר :
זולי לקנות בחו"ל
ת.ד 4154 , מיקוד 7414003 , נס ציונה.